Voorwaarden en tarieven

ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN VAN DE DIENSTVERLENING

1. Overeenkomst

De overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat de advocaat zijn/haar dienstverlening aanvangt. Op elke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt zijn de huidige algemene voorwaarden en tarieven van toepassing.  De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt zijn uitgesloten.  Wanneer een advocaat-medewerker verbonden aan het kantoor een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractpartij van de cliënt.

 

2. Wederzijdse informatieplicht

De advocaat informeert de cliënt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de opdracht. De cliënt geeft stipt en gedurende de ganse duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. De cliënt staat ervoor in dat de verstrekte informatie correct, volledig en betrouwbaar is.

 

3. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het kantoor worden vervuld, stemt de cliënt ermee in dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
De advocaat doet slechts met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants.

 

4. Kosten en ereloon

De staat van kosten en ereloon van de advocaat bestaat uit drie onderdelen:
de dossierkosten, de externe kosten en het ereloon.

De kosten van het kantoor worden aangerekend als volgt:
– aanmaak dossier: 60,00 euro
– algemene kantoorkosten : 50 euro tot 250 euro (afhankelijk van de omvang van het dossier)
– dactylografie (en verzending) briefwisseling en gelijkgesteld : 12 euro per pagina
– dactylografie (en verzending) aangetekende briefwisseling: 20 euro per stuk
– dactylografie besluiten en gelijkgesteld: 12 euro per pagina
– dactylografie email : 8 euro
– kilometervergoeding:  0,60 euro per kilometer

De externe kosten (aan griffie, gerechtsdeurwaarder, kantoor rechtszekerheid, databanken, kosten DPA tot het neerleggen van besluiten en stukken …): werkelijke kostprijs

Het ereloon wordt samengesteld op basis van één of meerdere van volgende systemen :

– Vast uurtarief
Het standaard uurtarief bedraagt 150 euro per uur

– Forfaitaire bedragen per prestatie
Algemeen forfait van 400 euro per aanleg
Forfait van 60 euro/pagina dagvaarding, verzoekschrift, conclusie, aangifte, ….
Forfait van 350 euro/expertisevergadering, plaatsopneming, …
Forfait van 300 euro/extra zitting voor de rechtbank

Bij gunstig resultaat is de advocaat gerechtigd om bovenop voormelde bedragen een succesvergoeding in rekening te brengen, afhankelijk van de omvang van het gerecupereerde bedrag (in geval van een vordering namens de cliënt) en/of het afgeweerde bedrag (in geval van een vordering tegen de cliënt).

Alle in rekening gebrachte kosten en erelonen worden verhoogd met het toepasselijke BTW tarief (actueel 21%).

De  cliënt is ertoe gehouden de staten van de advocaat bij ontvangst te controleren.

De cliënt blijft steeds de opdrachtgever van de advocaat en dus verantwoordelijk voor de betaling van de kosten en erelonen, ook wanneer in een dossier dekking in rechtsbijstand werd aangevraagd en/of bekomen, of wanneer op verzoek van de cliënt aan een derde moet gefactureerd worden.
Indien de advocaat in een geschil de gelijklopende belangen van verschillende cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staat van kosten en ereloon die betrekking hebben op dit dossier.

De advocaat kan bij aanvang of gedurende de loop van het geschil voorschotfacturen overmaken aan de cliënt. Deze voorschotten hoeven niet overeen te komen met de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en de cliënt kan daaruit dan ook geen enkel recht putten.

Bij de afsluiting van het dossier bezorgt de advocaat aan de cliënt een afrekening met detail van de aangerekende dossierkosten, ereloon en externe kosten.

Tenzij anders vermeld, zijn de voorschot- en eindfacturen betaalbaar binnen de 15 dagen.  
Bij betalingsachterstal heeft de advocaat het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst en van de eventuele andere lopende dossiers van de cliënt te schorsen.

 

5. Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. De advocaat brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling  van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

6. Aansprakelijkheid

De advocaat levert een inspanningsverbintenis die naar best vermogen zal uitgevoerd worden.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door Balie West-Vlaanderen bij de N.V. naar Nederlands recht AMLIN EUROPE, met zetel te 1181 LD Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 939, met hoofdvestiging van het Belgische bijhuis te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II laan 37. De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits.

In deze polis wordt dekking voorzien van maximaal 2.500.000 euro per schadegeval.  Het betreft een maximum per schadegeval, ook al komt de aansprakelijkheid van één of meer verzekerden van hetzelfde kantoor in het gedrang.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van de advocaat, zowel contractueel als buitencontractueel, zelfs bij grove fout, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot maximaal 5.000 euro per schadegeval.
De advocaat kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.
De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.
Elke vordering ten overstaan van de advocaat moet op straffe van verval uiterlijk binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt of redelijkerwijs kon ontdekt worden, worden ingesteld.

 

7. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik  de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt de eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.
Na het afsluiten van het dossier wordt het dossier gearchiveerd en 5 jaar bijgehouden.
De advocaat kan steeds een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de advocaat de prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

8. Algemeen

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van de huidige algemene voorwaarden en tarieven heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin het kantoor van de advocaat gelegen is bevoegd, tenzij de advocaat verkiest het geschil zelf voor een andere rechtbank, territoriaal bevoegd voor de verwerende partij, te brengen.

Voornoemde voorwaarden en tarieven worden vóór de dienstverlening aan de cliënt verstrekt en zodra de dienstverlening een aanvang heeft genomen, wordt de cliënt hiervan geacht kennis te hebben genomen via de website www.advocaatvanlerberghe.be

Secretariaat

051/51.90.20

Advocaten

Kurt Vanlerberghe

051/51.90.21

Mieke Portier

051/51.90.25

Advocaten-medewerkers

Severine Falepin

051/51.90.22

Kristl Vanhollebeke

051/51.90.23

Charlotte Lermyte

051/51.90.24

Consultaties op afspraak